Đng như tn gọi của n quả mơ kh. Giải php để giảm cn tự nhin vẫn lun được cc […]